НАУЧНО СТРУЧЕН СИМПОЗИУМ

Една од клучните области е јавното здравје, и се однесува на сите организирани мерки со цел да се спречи болеста, промовира здравјето и да се продолжи животот кај населението како целина. Овие активности имаат за цел да обезбедат услови во кои луѓето можат да бидат здрави, притоа делувајќи на ниво на население, а не на ниво на пациент.

Прочитај повеќе