ОБЈАВЕНА Е КНИГАТА НА АПСТРАКТИ НА СИМПОЗИУМОТ

Книгата на апстракти на симпозиумот „Денови на превентивната медицина во РМ 2018“ е објавена и можете да ја видите или преземете на следниот линк: http://www.dpm.mk/programa/
Ве потсетуваме дека симпозиумот беше акредитиран и носи 12 бодови за активно и 8 за пасивно учество, како што е прикажано на сликата погоре.