Главни теми

Главни теми

1. Пристап - “Едно здравје“
2. Хронични незаразни болести - предизвик на современото живеење
3. Климатски промени и здравје
4. Заразни заболувања и имунизација