Теми на КОНГРЕСОТ

  • ПРИСТАП – „ЕДНО ЗДРАВЈЕ“
  • ХРОНИЧНИ НЕЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ – ПРЕДИЗВИК НА СОВРЕМЕНОТО ЖИВЕЕЊЕ
  • Климатски промени и здравје
  • Заразни заболувања и имунизација