Теми на симпозиумот

  • Јавноздравствени аспекти на хроничните незаразни болести
  • Здравјето на населението и животна средина - современи предизвици, сознанија и докази
  • Актуелности во микробиологијата
  • Нови предизвици во епидемиологијата на заразни и незаразни болести
  • Здравје на работниците – превенција преку следење
  • Универзална покриеност во здравствената заштита на населението

Програма - четврток, 17.10.2019

КОНГРЕСНА САЛА
 КОНГРЕСНА САЛА - четврток, 17.10.2019
16.00 - 16.30СВЕЧЕНО ОТВОРАЊЕ
16.30 - 17.15ПРИСТАП ЕДНО ЗДРАВЈЕ И ПРЕКУГРАНИЧНА СОРАБОТКА ONE HEALTH APPROACH AND CROSS BORDER COLABORATION
Силва Бино
Институт за јавно здравје, Тирана, Албанија
Silvia Bino
Institute of public health, Tirana, Albania
17.15 - 18.30ЗДРАВЈЕТО НА НАСЕЛЕНИЕТО И ЖИВОТНА СРЕДИНА - СОВРЕМЕНИ ПРЕДИЗВИЦИ, СОЗНАНИЈА И ДОКАЗИ
Микропластика во вода за пиење
Microplastics in drinking water

Михаил Кочубовски, Александра Петрова
Институт за јавно здравје на Република Северна Македонија

Примена на концептот експозом за проценка на влијанието врз менталното здравје на децата
Applying the concept of an exosome to assess the impact on children's mental health

Гордана Ристовска 
Институт за јавно здравје на Република Северна Македонија

Содржина на макро и микроелементи во црвени вина од Македонија
Macroelements and microelements content in red wines from Macedonia

Маја Димитровска, Гордана Ристовска
Институт за јавно здравје - Скопје, Македонија

Викторија Дуриданска, 
Центар за јавно здравје - Скопје, Македонија

Дискусија
18.30Коктел

Програма - петок, 18.10.2019

САЛА ПИЈАНО ЛЕВО
 САЛА ПИЈАНО ЛЕВО - петок, 18.10.2019
9.00 - 11.00ЈАВНО-ЗДРАВСТВЕНИ АСПЕКТИ НА ХРОНИЧНИТЕ НЕЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ
Важноста на човечките ресурси во здравствениот систем за постигнување на универзална здравствена покриеност во Р.С. Македонија
Health workforce importance in achieving universal health coverage (UHC):the case of North Macedonia

Моме Спасовски, Александра Стаменова
Институт за социјална медицина, Медицински факултет, Универзитет Св. Кирил и Методиј, Скопје, Република Северна Македонија

Меѓународна класификација на функционирање, попреченост и здравје – алатка за здравствена и социјална политикa
The International Classification of Functioning, Disability and Health – a tool for health and social policy

Фимка Тозија
Институт за јавно здравје на Република Северна Македонија, Медицински факултет, Универзитет “Св. Кирил и Методиј”, Скопје, Рeпублика Северна Македонија

Comparative analysis of data from the preventive health check up of the students of Belgrade University during the period from school year 2007/8 to 2016/17
Marija Obradovic,Vesna Lektic,Ivan Cukic,Milena Tomasevic,Marijana Pesic,Mila Paunic
Institute for Student’s Health of Belgrade University,Belgrade,Serbia

Рани негативни искуства во детството и токсичниот стрес:примена на научните сознанија за здравје во текот на целиот живот
Early childhood adversity, toxic stress: Translating science into lifelong health

Димитринка Јорданова Пешевска
Факултетот за политички науки и психологија, Универзитет Американ Колеџ, Скопје;

Фимка Тозија
Институт за јавно здравје, Медицински факултет, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Скопје,

Изабела Филов
Универзитет„Св. Климент Охридски“, Битола

Преваленца на депресија во Р.С. Македонија, период од 2010 до 2018
Prevalence due Depression in North Macedonia, period from 2010 to 2018

Вјоса Речица, Тања Лековска, Лидушка Василеска
Институт за јавно здравје - Скопје, Северна Македонија

Теута Ибрахими
Фонд за осигурување на Северна Македонија

Mорталитет од кардиоваскуларни болести (КВБ) во Македонија, во период 2010-2018 година
Mortality rate of cardiovascular diseases (CVD) in Republic of North Macedonia, in the period 2010 – 2018

Тања Лековска-Стоицовска, Елена Ќосевска, Лидушка Василеска, Вјоса Речица
Институт за јавно здравје на Република Северна Македонија, Скопје, Р.С.Македонија

Имплементација на индивидуална пријава за дијабет преку национални електронски алатки
Implementation of individual diabetes reporting through national electronic tools

Горан Кочински, Жаклина Чагороска, Елица Стојаноскa, Рефик Мустафи
Министерство за здравство – Управа за електронско здравство

Шабан Мемети
ЈЗУ Институт за јавно здравје на РСМ

Смртност на населението и одредени индикатори за квалитет на живот на населението во Европската Унија (ЕУ) и во Република Северна Македонија(РСМ)
Population mortality rate and certain indicators of quality of life of the population in the European union (EU) and in the Republic of North Macedonia(RNM)

Лидушка Василеска, Елена Ќосевска, Тања Лековска-Стоицовска, Вјоса Речица
Институт за јавно здравјена Република Северна Македонија,Скопје, Република Северна Македонија

Дискусија
11.00 - 11.30Кафе пауза
11.30- 12.45ПОСТЕР СЕСИЈА 1
ЈАВНО-ЗДРАВСТВЕНИ АСПЕКТИ НА ХРОНИЧНИТЕ НЕЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ
Состојба со малигни неоплазми во општина Прилеп во период од 2009 до 2018г
The situation of malignant neoplasms in the municipality of Prilep from 2009 to 2018

Аксиња Гарбеска-Кебакоска
Центар за јавно здравје, Прилеп

Анализа на боничкиот морбидитет на попдрачјето на струмичкиот регион, 2002-2017 година
Analysis of the hospital morbidity in the region of Strumica, 2002-2017

Пецев П.
Центар за јавно здравје – Струмица

Спасовски М. 
Институт за Социјална медицина на РМ

Чинговска Д.
Центар за јавно здравје – Охрид

Оптовареност со насилство од интимен партнер во Р.С.Македонија
Burden of violence by an intimate partner in R.N. Macedonia

Даниела Чингоска
Центар за јавно здравје-Охрид

Фимка Тозија
Институт за јавно здравје на Р.С.М.

Петар Пецев
Центар за јавно здравје-Струмица

Оценка на здравствената состојба на училишните деца во Република Северна Македонија преку анализа на систематски прегледи 2010-2018 год
Assessment of the health status of school children in the Republic of Northern Macedonia through systematic review analysis 2010-2018

Џанковиќ Есмир
Воено медицински центар Скопје, Армија на Република Северна Македонија

Јавно здравствени аспекти и поврзаност на ризик фактори со појавата на ракот на дојка
Public Health Aspects and Associations of Risk Factors with Breast Cancer

Вјоса Речица,  Тања Лековска, Лидушка Василевска
Институт за јавно здравје на РСМ 

Теута Ибрахими
Фонд за здравствено осигурување на РСМ

Preventive actions during the summer semester 2019. in student dorms in Belgrade
Превентивни активности во текот на летниот семестар 2019 годинаво студентски домови во Белград

Vesna Laketić, Milena Tomašević, Mila Paunić, Marijana Pešić
Institute for Student’s Health of Belgrade University, Belgrade, Serbia

Болнички морбидитет и леталитет од исхемични болести на срцето и цереброваскуларни болести кај болнички лекувани лица во Клиничка Болница Битола 2016-2018 година
Hospital morbidity and mortality from ischemic heart disease and cerebrovascular disease among hospitalized patients in the Clinical Hospital Bitola 2016-2018

Врчковска М., Тодоровски Ј.,
Центар за Јавно Здравје – Битола

Илковска Б., Торковска М..
Клиничка Болница Др Трифун Пановски

Public health action on the 31st Belgrade mararthon
Акција за јавно здравје на 31-ви белградски маратон

Marija Obradović,Snežana Ristić,Ivan Čukić,Mila Paunić
Institute for Student’s Health of Belgrade University,Belgrade,Serbia

Утврдени фактори на ризик преку скрининг програмата за колоректален карцином (КРК) во Битола,2014-2018 година
Risk factors established through screening program for colorectal cancer (CRC) in Bitola, 2014-2018

Милевска Лиљана; Тодоровски Ј.
Ј.З.У. Центар за јавно здравје, Битола, Република Македонија

Споа Л.
Д.О.У. Гимназија Ј.Б. Тито, Битола, Република Македонија

Милевски В.
Заботехничка лабораторија, Торонто, Канада

Илковска Б.; Торковска М.; Тодоровска Л.; 
Ј.З.У. Клиничка болница, Битола, Република Македонија

Ивановска Ј.
Ј.З.У. Здравствен дом, Битола

Предизвици во организацијата на единиците за итна медицинска помош во Скопје
Challenges in the organization of the emergency care units in Skopje

Mome Spasovski, Aleksandra Stamenova, Ivan Pangovski 
Institute of social medicine, Faculty of Medicine, University Ss. Cyril and Methodius Skopje

Zlate Mehmedovic, Shpresa Hasani
PHI “Health Center of Skopje“

Public health activity regarding the celebration of 4th of April – the Belgrade University Students Day
Јавноздравствени активности во врска со одбележувањето на 4 април - Денот на студентите на Универзитетот во Белград

Tomašević Milena, Pešić Marijana, Laketić Vesna
Institute for Student’s Health of Belgrade University, Belgrade, Serbia

Tomašević Aleksandar
Institute for Oncology and Radiology of Serbia, Belgrade, Serbia,
Faculty of Medicine, University of Belgrade, Serbia

Veković Vesna
Children’s Hospital for Pulmonary Diseases and Tuberculosis, Medical Centre “Dr. Dragiša Mišović”, Belgrade, Serbia

Состојба со заболувања на уринарниот систем (N00-N39) во РС Македонија 2008-2017година
Urinary System Disease (N00-N39) in Republic of North Macedonia 2008-2017

Видоеска Катарина
Центар за јавно здравје-Тетово;

Јорданова Викторија
Центар за јавно здравје-Штип;

Постоловска Марија
Центар за јавно здравје-Кочани;

Тодоровски Јован
Центар за јавно здравје-Битола

Transgenderism as a media attraction or a question of differences
Трансродовизмот како медиумска привлечност или прашање на разлики

Mila Paunić, Marija Obradović, Milena Tomasević, Marijana Pesić, Vesna Laketić
Institute for Student’s Health of Belgrade University, Belgrade, Serbia

Евалуација на заболени пациенти од карцином на бели дробови и бронхи во Клиничка болница Битола, 2008-2018 година
Evaluation of patients suffering from cancer of the lungs and bronchi in Clinical Hospital Bitola, 2008-2018

Тодоровски Ј.; Врчковска М.; Милевска Л.; 
Центар за јавно здравје – Битола,

Илковска Б.; Тодоровска Л.; Торковска М.
Клиничка болница "Д-р Трифун Пановски" Битола,

Атанасовска Трипуноска М.
ЈЗУ Здравствен Дом Скопје Служба за итна медицинска помош и домашно лекување

Состојбите со хроничната опструктивна белодробна болест кај населението од скопскиот регион од 2014-2018 година
Conditions of chronicle obstructive pulmonary disease in Skopje region population from 2014-2018

А. Јанкоска, В. Симоновска, А. Борозанов, В. Спирова
ЈЗУ Центар за јавно здравје – Скопје

Морталитет од малигни заболувања на респираторен тракт (C32-C34) во р. Северна Македонија
Mortality from malignant respiratory tract diseases (C32-C34) in North Macedonia

Јорданова Викторија
Центар за јавно здравје – Штип,

Постоловска Марија
Центар за јавно здравје – Кочани,

Тодоровски Јован
Центар за јавно здравје – Битола,

Видоеска Катарина
Центар за јавно здравје – Тетово

Право и пристап до здравствена заштита на мигрантите во Република Северна Македонија - бариери и предизвици
Right and access to health care for migrants in the Republic of Northern Macedonia - barriers and challenges

Анѓелка Јанкуловска
Висока медицинска школа Битола

Фимка Тозија
Институт за јавно здравје на Република Северна Македонија, УКИМ Медицински факултет Скопје

Меланом и други малигни неоплазми на кожа (C43-C44) кај стационарно лекуваните лица при Клиничка болница Битола, 2014 – 2018 година
Melanoma and other malignant neoplasm of skin (C43-C44) in stationary treated patients at the Clinical Hospital Bitola, 2014 – 2018

Бисера Котевска Трифунова;¹ Б. Илковска², Л. Милевск³, Ј. Тодоровски³, Л. Споа4 М. Торковска²

Квалитетот на живот кај параплегичари со неврогена дисфункција на долниот уринарен тракт
Quality of life in paraplegics with neurogenic dysfunction in lower urinary tract

Јованка Стурлакова – Коровешоска, Филип Димоски
Центар за јавно здравје-Охрид
  
САЛА ПИЈАНО ДЕСНО
 САЛА ПИЈАНО ДЕСНО - петок, 18.10.2019
9.00 - 11.00ПРЕВЕНЦИЈА И КОНТРОЛА НА ЗАРАЗНИТЕ БОЛЕСТИ И ИМУНИЗАЦИЈА
Сентинел надзорот на САРИ (сериозни акутни респираторни инфекции) во Р. С. Македонија, во сезоната на инфлуенца 2018/2019 година
Sentinel Surveillance of SARI (Severe Acute Respiratory Infection) in N. Macedonia, 2018/2019 influenza season

Кристина Ставридис, Владимир Микиќ, Драган Кочински, Љаргиме Балажи, Енкела Положани, Голубинка Бошевска, Радица Столеска Илиоска, Маја Кузмановска, Гордана Кузмановска
Институт за јавно здравје на Република Северна Македонија

Евалуација на сентинел системот за надзор над заболувања кои личат на грип и акутни респираторни инфекции во Република Северна Македонија
Evaluation of the sentinel system for surveillance of influenza-like illnesses and acute respiratory infections in the Republic of North Macedonia

Драган Кочински; Гордана Кузмановска; Владимир Микиќ; Голубинка Бошевска ; Бранка Петровска Басовска; Шабан Мемети
Институт за јавно здравје на Република Македонија – Скопје

Вакцинација на здравствени работници со хепатитис Б вакцина: препораки од Центарот за контрола и превенција на болестите (CDC) и потреба за имплементација на протоколи во Република С. Македонија
Vaccination of health-care workers with hepatitis B vaccine: recommendations from the Centers for Disease Control and Prevention (CDC) and the need for implementation of protocols in the Republic of North Macedonia

Светлана Поповска Кљусева, Елеонора Адамовска
Центар за јавно здравје- Битола

Споредба на фреквенциите, клиничките манифестации и терапијата на Campylobacter и Salmonella на Клиника за инфективни болести и фебрилни состојби-Скопје во Периодот 2008-2017
Comparison of frequencies, clinical manifestations and therapy of Campylobacter and Salmonella at the Clinic for infectious diseases and febrile conditions-Skopje 2008-2017

Стефан Арсов, Биљана Даниловска, Љуљзиме Бајрами, Љуљјета Имери, Марија Гочевска
ЈЗУ Центар за јавно здравје Скопје; 

Весна Велиќ Стефановска
Институт за Епидемиологија, Биостатистика со Медицинска Информатика;

Снежана Стојковска
Клиника за Инфективни Болести и Фебрилни Состојби

Епидемија на морбили во Скопје, 2018/2019
Мeasles Outbreak in Skopje, 2018/2019

Љуљзиме Бајрами, Љулјета Имери, Марија Гочевска, Марије Ѓетај Јаковски, Наим Ислами
ЈЗУЦентар за Јавно Здравје-Скопје,

​Дејан Филиповиќ
ЈЗУ Клиника за Дерматовенерологија-Скопје

Имплементација на национални електронски алатки за следење на систематски прегледи и имунизација
Implementation of national electronic monitoring tools for systematic screening and immunization

Елица Стојаноска Азманоски, Жаклина Чагороска, Горан Кочински, Рефик Мустафи
Министерство за здравство – Управа за електронско здравство;

Зана Мустафа, Шабан Мемети
Институт за јавно здравје на Република Северна Македонија

Дискусија
11.00-11.30Kафе пауза
11.30 – 12.45ПОСТЕР СЕСИЈА 2
ПРЕВЕНЦИЈА И КОНТРОЛА НА ЗАРАЗНИТЕ БОЛЕСТИ И ИМУНИЗАЦИЈА
Лајшманиоза во Република Северна Македонија, 2009-2018
Leishmaniasis in Republic of North Macedonia, 2009-2018

Љуљета Имери, Љуљзиме Бајрами,Марија Гочевска,Марија Ѓетај Јаковски,Наим Ислами, Ерјона Шаќири,Златко Арсениевски, Стефан Арсов
ЈЗУ Центар за јавно здравје – Скопје

Дејан Филиповиќ
ЈЗУ Клиника за дерматовенерологија – Скопје

Хепатитис Б на територија на Град Скопје 2009-2015 година
Hepatitis B on the territory of the City of Skopje 2009-2015

Марија Гочевска, Љуљзиме Бајрами, Стефан Арсов, Љулјета Имери
ЈЗУ Центар за јавно здравје Скопје

Состојба со туларемија во Република Северна Македонија во периодот од 2010-2017 год.
Tularemia in the Republic of North Macedonia in the period 2010-2017

Балажи Љаргиме, Кочински Драган, Ставридис Кристина, Кузмановска Гордана, Мемети Шабан
Институт за јавно здравје на Република Македонија – Скопје

Балажи Меритон
Државен Универзитет Тетово – Факултет за медицински науки

Бајрами Љуљзиме
ЈЗУ Центар за јавно здравје Скопје

Ехинококозата во Република Северна Македонија во период од 2008-2017 год.
Echinococcosis in the Republic of Northern Macedonia in the period 2008-2017

Постоловска М.,  Милорадовска Н., Карова М. 
ЈЗУ Центар за јавно здравје – Кочани;

Tозија Ф.
Институт за јавно здравје на Република Северна Македонија;

Тодоровски Ј.
ЈЗУ Центар за јавно здравје – Битола;

Јорданова В.
ЈЗУ Центар за јавно здравје – Штип;

Видоеска К.
ЈЗУ Центар за јавно здравје – Тетово

Состојбата на инфективните и паразитарните заболувања од 2008-2018 година во Република Северна Македонија
Infectious and Parasitic Diseases in 2008-2018 in the Republic of North Macedonia

Постоловска М., Милорадовска Н., Карова М.
ЈЗУ Центар за јавно здравје – Кочани;

Tозија Ф.
Институт за јавно здравје на Република Северна Македонија;

Тодоровски Ј.
ЈЗУ Центар за јавно здравје – Битола;

 Јорданова В.
ЈЗУ Центар за јавно здравје – Штип;

Видоеска К.
ЈЗУ Центар за јавно здравје – Тетово

Имунизација на здравствен персонал со вакцина против морбили, рубеола, паротитис (МРП) во Битола по прогласување на епидемија на национално ниво
Vaccination of healthcare workers against measles, rubella, parotitis in Bitola after declaration of an epidemic on national level

Поповска Кљусева Светлана, Адамовска Елеонора, Коњановски Тони, Богоевска Емилија, Николовска Јасмина
Центар за јавно здравје- Битола

Застапеност на АЛЕРТ-и во регионот на ЦЈЗ Битола за 2018 година
Representation of ALERT in the region of CPH Bitola in 2018

Адамовски П 
Приватна здравствена установа - “Д-р Адамовски” – Битола

Поповска Кљусева С, Адамовска Е
Јавна здравствена установа - Центар за Јавно Здравје – Битола

Легислативно регулаторно уредување на зоонозите и алиментарните инфекции и интоксикации во Република Северна Македонија
Legislative regulation of zoonoses and alimentary infections and intoxications in the Republic of North Macedonia

Блажо Јаневски
Агенција за храна и ветеринарство

Владимир Микиќ2, Гордана Кузмановска
Институт за јавно здравје на Република Северна Македонија

Финансиски аспект на регулаторното уредување на зоонозите и алиментарните инфекции и интоксикации воРепублика СевернаМакедoнија
Financial aspect of the regulatory framework of zoonosis and alimentary infections and intoxications in the Republic of North Macedonia

Блажо Јаневски
Агенција за храна и ветеринарство

Гордана Кузмановска, Владимир Микиќ
Институт за јавно здравје на Република Северна Македонија

Македонски систем на концептот Единствено Здравство – јавно-здравствен аспект
The Macedonian system of the concept of One Health - Public Health aspect

Блажо Јаневски
Агенција за храна и ветеринарсво

Фимка Тозија
Институт за јавно здравје на Република Северна Македонија

Туберкулозата во Република Северна Македонија за периодот 1990-2018 година
Tuberculosis in the Republic of North Macedonia for the period 1990-2018

Тодоровски Ј.,  Милевска Л., Врчковска M., 
ЈЗУ Центар за јавно здравје – Битола;

Тодоровска Л., Илковска Б., Торковска М.
Клиничка болница "Д-р Трифун Пановски" Битола;

Постоловска М.
ЈЗУ Центар за јавно здравје – Кочани;

Јорданова В.
ЈЗУ Центар за јавно здравје – Штип;

Видоеска К.
ЈЗУ Центар за јавно здравје – Тетово;

Атанасовска Трипуноска М.
ЈЗУ Здравствен Дом Скопје Служба за итна медицинска помош и домашно лекување

Имунизација на деца од 0-6 години во Битола, 2016 – 2018
Immunization of 0-6 years old children in Bitola, 2016 - 2018

М. Торковска, Б. Илковска
Ј.З.У. Клиничка болница, Битола

Л. Милевска
Ј.З.У. Центар за јавно здравје, Битола

Л.Споа
Гимназија Јосип Броз Тито, Битола

В. Милевски
Заботехничка лабораторија,Торонто, Канада

 Ј. Ивановска
Ј.З.У. Здравствен дом, Битола

Хелминтијаза и алергиски дерматити во детска возраст
Helminthiasis and allergic dermatitis in childhood

Мирела Василева, Благоја Василев, Симон Василев, Стојка Василева
ЈЗУ Клиничка болница Штип

Дискусија
13.00 - 13.30Промени во националната програма за имунизација во Северна Македонија
Changes in national immunization programme in the Republic of North Macedonia

Злате Мехмедовиќ за Санофи Пастер
Zlate Mehmedovic for Sanofi Pasteur
13.30 – 14.30Ручек
14.30 - 16.30ЗДРАВЈЕ НА РАБОТНИЦИТЕ – ПРЕВЕНЦИЈА ПРЕКУ СЛЕДЕЊЕ
Професионално здравје и професионално јавно здравје
Occupational health and occupational public health

Елисавета Стикова, Цветанка Невчева, Анита Цветковска, Фљамуре Зекири-Кека, Сабиха Старова
Институт за јавно здравје на Република Северна Македонија, Скопје

Иле Ефкоски
ПЗУ Медика Центре, Тетово

Национална програма на Р. Македонија за елиминирање на болестите предизвикани од азбест
National Programme of Macedonia for elimination of asbestos-related diseases

Јордан Минов, Јованка Караџинска-Бислимовска
Институт за медицина на трудот на РС Македонија, Скопје

Професионална експозиција на УВ зрачење и влијание врз здравјето
Occupational exposure to UV radiation and health effects

Драган Мијакоски, Јованка Караџинска-Бислимовска, Сашо Столески, Јордан Минов, Драгана Бислимовска
Институт за медицина на трудот на РС Македонија, Скопје

Болести на мускулоскелетниот систем поврзани со професионалната експозиција
Musculoskeletal diseases related to occupational exposure

Сашо Столески, Јованка Караџинска-Бислимовска, Јордан Минов, Драган Мијакоски, Анета Атанасовска, Драгана Бислимовска
Институт за медицина на трудот на РС Македонија, Скопје

Здравствени работници и психосоцијални ризик фактори на работа
Health care workers and psychosocial risk factors at work

Јованка Караџинска-Бислимовска, Драган Мијакоски, Јордан Минов, Анета Атанасовска, Сашо Столески
Институт за медицина на трудот на РС Македонија, Скопје

Употреба на бупренофин за вонболничка детоксикација
Using buprenorphine for outpatient detoxification

Даниела Чапароска
Универзитетска клиника за токсикологија, Скопје

Дискусија
16.30 - 17.00Кафе пауза
17.00 – 19.00ПОСТЕР СЕСИЈА 3
ЗДРАВЈЕ НА РАБОТНИЦИТЕ – ПРЕВЕНЦИЈА ПРЕКУ СЛЕДЕЊЕ
ЗДРАВЈЕТО НА НАСЕЛЕНИЕТО И ЖИВОТНА СРЕДИНА - СОВРЕМЕНИ ПРЕДИЗВИЦИ, СОЗНАНИЈА И ДОКАЗИ

Акутен ефект на запрашеност и пушење врз врз вентилациска функција кај кожарски работници
Јорданова Р
ЈЗУ Здравствен дом - Велес

Јорданова О.
Универзитетска Клиника за детски болести - Скопје

Поврзаност помеѓу хроничен лумбален синдром и остеопороза во корелација со полот и нивото на витамин Д кај канцелариски работници
М. Панајотовиќ Радевска, А. Николовски, Б. Цветковска
ЈЗУ ЗД “Железничар“ Скопје

Годишните систематски прегледи - превенција на здравјето и
контрола на болестите на вработените во Здравствен дом - Берово

Светлана Пецовска
ЈЗУ Здравствен дом - Берово

Квалитативен, неинвазивен тест за одредување на дејството на агенсите од физичка, биолошка и хемиска природа на човековото тело
Донев Љ. Стевчо, Донева С. Лозана
ЈЗУ ГОБ “8-ми септември” - Скопје

Одредување на олово во крв кај група работници изложени на оловна прашина и оловни испарувања
Драги Костоски, Лилјана Димитровска
ЈЗУ Институт за медицина на трудот - Скопје

Улога на превентивните медицински прегледи на
вработените во превенција на кардиоваскуларните заболувања - презентација на случај

Габриела Младеновска
ЈЗУ Здравствена Станица Железара-Скопје

Хронична опструктивна белодробна болест кај чевларски
Работници

Сања Латкоска
ПЗУ Поликлиника МедикаС, Скопје

Знаење, практики и социо-епидемиолошко значење на водата за пиење во домаќинствата
Knowledge, practices and social-epidemiologymeaning of safe waterin households

М. Кочубовски, А. Петрова, 
Институт за јавно здравје,

Џ.Буковец
Универзитет Св. Кирил и Методиј- Медицински факултет

Безбедност на водата за пиење од локални селски водоводи, анализирани во ЈЗУ Центар за јавно здравје-Битола, период 2014-2018 година
The safety of drinking water from the local rural water supply, analysed in PMI Center for public healthcare – Bitola, period 2014-2018

E. Богоевска, А. Делова, К. Стојковска, Е. Петровска Поповска, С. Поповска Кљусева
ЈЗУ Центар за јавно здравје-Битола

Следење на квалитетот на отпадните води и влијанието на пречистителната станица од индустрија за производство на тутун во Битола за период 2015-2018 година
Monitoring the quality of wastewater and the impact of the treatment plant from the tobacco industry in Bitola for the period 2015-2018 year

К. Стојковска, Е. П.Поповска, Е. Богоевска
ЈЗУ Центар за Јавно Здравје Битола

Безбедност на храната наменета за одредени популациони групи и превенција на ризици кои произлегуваат од небезбедна храна
The safety of food aimed at certain population groups and prevention of risks which come out of unsafe food

Е. Богоевска, А. Делова, К. Стојковска, Е. Петровска Поповска, Светлана Поповска Кљусева
ЈЗУ Центар за јавно здравје – Битола

Пестициди, тешки метали и микотоксини како контаминенти на храната
О. Кировска Цигулевска, В. Дуриданска, В. Костовска, Ш. Муса
ЈЗУ Центар за јавно здравје - Скопје

Преваленца на хронична и акутна потхранетост кај децата бегалци кои патуваат на тнр. „Балканска рута“
Prevalence of stunting and wasting among refugee children traveling on “Balkan Route”

Игор СпироскиГордана Ристовска
Институт за јавно здравје на РМ - Скопје,
Медицински факултет, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје,

ДанчеГудева Никовска
Канцеларија на УНИЦЕФ во Северна Македонија

Следење на состојбата на квалитетот на водата за пиење од планинските чешми во Националниот Парк Пелистер, во период од 2015-2018 година
Е. П.Поповска, К. Стојковска, Е. Богоевска
ЈЗУ Центар за Јавно Здравје Битола

Вкрстена реактивност меѓу инхалаторни алергени и алергени во храната
Cross-reactivity between inhalant and food allergens

E. Kолевска,С. Mилковска
ЈЗУ Институт за медицина на трудот - Скопје

Дискусија
20.00Свечена вечера

Програма - сабота, 19.10.2019

САЛА ПИЈАНО ДЕСНО
 САЛА ПИЈАНО ДЕСНО - сабота, 19.10.2019
9.00 – 10.30АКТУЕЛНОСТИ ВО МИКРОБИОЛОГИЈАТА
Карбапенем-резистентни ентеробактерии - актуелен проблем во клиничката микробиологија
Carbapenem-resistant Enterobacteriaceae- an actual problem in clinical microbiology

Ана Кафтанџиева, Жаклина Цековска, Гордана Јанкоска, Котевска В, Гордана Мирчевска, Магдалена Петровска
Институт за микробиологија и паразитологија, Медицински факултет, УКИМ Скопје

Ефектот на Lactobacillus casei во различни формулации на синбиотски продукт базиран на соја врз развој на систолниот крвен притисок кај млади, спонтано хипертензивни стаорци
Effect of Lactobacillus casei in different formulation of synbiotic soy-based product on development of systolic blood pressure in young spontaneously hypertensive rats

Јурхар Павлова М, Пановски Н, Петреска Ивановска Т, Петровска М
Институт за микробиологија и паразитологија, Медицински факултет

Младеновска К, Зоран Живиќ
Фармацевтски факултет, УКИМ Скопје

Ѓорѓиевска К
Институт за предклиничка и клиничка фармакологија со токсикологија, Медицински факултет, УКИМ Скопје

Миова Б
Институт за биологија, Факултет за природни науки и математика, УКИМ Скопје 

Природни алтернативи во борбата против антимикробната резистенција
Natural alternatives in the fight against antimicrobial resistance

Билјана Какараскоска Боцеска, Бранка Петровска Басовска, Дугаѓин Османи, Шабан Мемети
Институт за јавно здравје на Република Северна Македонија, Скопје,

Петре Витанов
Центар за јавно здравје, Струмица

Уринарни изолати на Escherichia coli и Klebsiella species кои создаваат бета-лактамази со проширен спектар
Extended-spectrum beta-lactamase-producing Escherichia coli and Klebsiella species in urine samples

Бранка Петровска Басовска, Билјана Какараскоска Боцеска, Дугаѓин Османи, Драган Кочински, Шабан Мемети
Институт за јавно здравје – Скопје

Микробиологија на рани – корелација на наодите од културелно и микроскопско испитување
Microbiology of wound - correlation of culture and microscopy

Мехмети Рушити Б, Костовски М, Алексовски M, Шурбевска Б, Цековска Ж, Кафтанџиева А
Институт за микробиологија и паразитологија, Медицински факултет, УКИМ Скопје

Дискусија
10.30 - 11.00ПОСТЕР СЕСИЈА 4
АКТУЕЛНОСТИ ВО МИКРОБИОЛОГИЈАТА

Преваленција на колонизација со Streptococcusgr. B кај бремени жени во 35-37 гестациска недела од бременоста
Prevalence of Streptococcus gr.B colonization in pregnant women at 35-37 gestational weeks of pregnancy

Николовска Јасмина, Крстева Елизабета, Делова Ангела, Елена Крстевска Келепуровска
Центар за јавно здравје- Битола

Петровска Јелена, Насева Ана,
Клиничка болница- Битола,

Цветаноска Соња
Центар за јавно здравје – Охрид, Република Северна Македонија

Преваленца на СИДА, Хепатитис В и Хепатитис С во ЈЗУ Клиничка болница Битола во 2018 година
AIDS, Hepatitis B and Hepatitis C prevalence in PHI Clinical hospital Bitola in 2018

Билјана Илковска
ЈЗУ Клиничка болница Др. Трифун Пановски Битола, Одделение за лабораториска дијагностика, Битола, Р. Македонија

Бисера Котевска – Трифунова
Аџибадем Сити Клиник, Болница Токуда, Софија, Р. Бугарија

Хуман папиломавирус мултипни инфекции кај жени од Р. Северна Македонија (пред дваесет години и сега)
Human papillomavirus multiple infections in women from R. North Macedonia (twenty years ago and now)

Сотирија Дувлис, Елизабета Јанческа
Институт за јавно здравјена Р. Северна Mакедонија,

Драге Дабески
Клиника за Гинекологија и акушерство, Клинички центар, Скопје, Р Северна Македонија

Испитување на имунолошки статус кон морбили вирусот кај персонал вработен во здравствени установи во Македонија
Immunological status examination of the measles virus among staff employed in health facilities in R. North Macedonia

Елизабета Јанческа, Г. Бошевска, С. Дувлис, Е. Положани, К. Ставридис, В. Микиќ
Институт за Јавно Здравје на РСМ

Дискусија
11.30 – 12.00Кафе пауза
12.00- 12.30ЗАКЛУЧОЦИ и затворање на симпозиумот

Информации за симпозиумот

ОБЈАВЕНА Е КНИГАТА НА АПСТРАКТИ ОД 2019
21.10.2019
Книгата на апстракти на симпозиумот „Денови на превентивната медицина во РМ 2019“ е објавена и можете да ја видите или преземете на следниот линк: http://www.dpm.mk/programa-2019/Ве потсетуваме дека симпозиумот беше акредитиран и носи 12 бодови за активно и 8 за пасивно учество, како што е прикажано на сликата погоре.
Види детали

Архива на вести