• Македонско лекарско друштво
  • Специјалистичко здружение на лекарите по социјална медицина со организација на здравствената дејност
  • Здружение на докторите специјалисти по хигиена и здравствена екологија
  • Здружение на микробиолозите на Македонија
  • Здружение на епидемиолози на Република Македонија
  • Здружение на доктори специјалисти по медицина на трудот
Ве повикуваат да земете учество на

I интернационален конгрес на превентивна медицина и јавно здравје

Место на настанот: хотел „Дрим“, Струга, Северна Македонија
Датум на настанот: 31.10 до 2.11. 2024
Главни теми

1. Пристап – „Едно здравје“
2. Хронични незаразни болести - предизвик на современото живеење
3. Климатски промени и здравје
4. Заразни заболувања и имунизација
Пријавувањето на апстракти за орална или постер презентација ќе се врши преку овој формулар. Порталот за пријавување абстракти сеуште не е отворен.

Правило за пишување апстракт: на македонски и англиски јазик, до 300 зборови, фонт Times New Roman (со македонска поддршка на апстрактот на македонски јазик), големина на фонт 12.

Структура на апстрактот: наслов, автори, припадност на авторите (институција), цел на трудот, материјал и методи, резултати, заклучок и клучни зборови.

Настанот ќе биде акредитиран од Лекарската комора на Македонија и Македонското лекарско друштво.

Котизација за учесниците ќе биде 50 евра за уплати до 30 септември, а после тоа 100 евра.

 
За регистрација пополнете го формуларот достапен тука, а за котизација пишете порака на booking@savana.com.mk.