ИНФОРМАЦИИ ЗА АПСТРАКТОТ

Правила на пишување на апстракт 
Апстрактите треба да бидат напишани на македонски
 (со македонска поддршка) или англиски јазик. Тие треба да содржат најмногу до 300 зборови во телото на апстрактот.

Структура на апстрактот: наслов, автори, припадност на авторите (институција), цел на трудот, материјал и методи, резултати, заклучок и клучни зборови.
Краен рок за пријавување на апстракт е 30. август 2019 год.
Тема за која се поднесува апстрактот*
Вид на презентација*
Наслов на апстрактот*
Автор(и)*
Припадност на авторите*
Е-пошта*
Тело на апстрактот*
*

Информации за симпозиумот

ОБЈАВЕНА Е КНИГАТА НА АПСТРАКТИ ОД 2019
21.10.2019
Книгата на апстракти на симпозиумот „Денови на превентивната медицина во РМ 2019“ е објавена и можете да ја видите или преземете на следниот линк: http://www.dpm.mk/programa-2019/Ве потсетуваме дека симпозиумот беше акредитиран и носи 12 бодови за активно и 8 за пасивно учество, како што е прикажано на сликата погоре.
Види детали