ИНФОРМАЦИИ ЗА АПСТРАКТОТ

 
Правила за пишување на апстракт (извадок)
 
  1. Јазик: македонски или англиски.
     
  2. Фонт: Times New Roman и големина на фонт 12.
     
  3. Број на зборови: максимум 300 зборови. Во вкупниот број на зборови се бројат насловот и главниот текст. Имињата, припадноста и клучните зборови не се бројат.
 

Структура на апстрактот

Наслов, автор/и, афилијација (институционална припадност), вовед, материјал и методи, резултати, заклучок и клучни зборови.
 
Краен рок за пријавување на апстракт е 30 септември.
Тема за која се поднесува апстрактот*
Вид на презентација*
Наслов на апстрактот*
Автор(и)*
Припадност на авторите*
Е-пошта*
Прикачи апстракт*
Прегледај
Додади датотеки
*