ОДБОРИ НА I ИНТЕРНАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС НА ПРЕВЕНТИВНА МЕДИЦИНА И ЈАВНО ЗДРАВЈЕ

ОРГАНИЗАЦИСКИ ОДБОРНАУЧЕН ОДБОР
Проф. д-р Гордана РистовскаПроф. д-р Весна Велиќ Стефановска
Проф. д-р Валентина Симоновска Проф. д-р Милка Здравковска
Проф. д-р Драган МијаковскиПроф. д-р Михаил Кочубовски
Проф. д-р Сашо СтолескиПроф. д-р Игор Спироски
Прим. д-р Гордана Кузмановска Проф д-р. Елена Ќосевска
Д-р Драган КочинскиПроф. д-р Снежана Ивиќ Колевска
Прим. д-р Кристина СтавридисВиш науч. сор. д-р Лилјана Лабачевска Ѓатовска
Прим. д-р Гордана КузмановскаПроф. д-р Јованка Караџинска Бислимовска
Прим. д-р Кристина СтавридисПроф. д-р Јордан Минов
Ас. д-р Александра СтаменовадаПроф. д-р Фимка Тозија
Науч. сор. д-р Марко КостовскиПроф. д-р Мирјана Бошковиќ, Србија
М-р д-р Еријона Шаќири  
Д-р Џансун Буковец