Одбори на Денови на превентивната медицина

ОРГАНИЗАЦИСКИ ОДБОРНАУЧЕН ОДБОР
Проф. д-р Моме СпасовскиПроф. д-р Никола Пановски
Проф. д-р Гордана РистовскаПроф. д-р Фимка Тозија
Проф. д-р Ана КафтанџиеваПроф. д-р Михаил Кочубовски
Прим. д-р Гордана КузмановскаПроф. д-р Весна Велиќ - Стефановска
Д-р Злате МехмедовиќПроф. д-р Јордан Минов
Науч. сор. д-р Драган МијакоскиПроф. д-р Гордана Јанкоска
Прим. д-р Снежана ПетроваПроф. д-р Милка Здравковска
Д-р Билјана Какараскоска - БоцескаДоц. д-р Игор Спироски
Д-р Кристина СтавридисНауч. сор. д-р Сашо Столески
Д-р Петар ПецевПрим. д-р Валентина Симоновска, д-р сци
  

Информации за симпозиумот

ОБЈАВЕНА Е КНИГАТА НА АПСТРАКТИ ОД 2019
21.10.2019
Книгата на апстракти на симпозиумот „Денови на превентивната медицина во РМ 2019“ е објавена и можете да ја видите или преземете на следниот линк: http://www.dpm.mk/programa-2019/Ве потсетуваме дека симпозиумот беше акредитиран и носи 12 бодови за активно и 8 за пасивно учество, како што е прикажано на сликата погоре.
Види детали

Архива на вести