Спонзорство на симпозиумот

Спонзорство од 1000 евра.
Пленарно предавање за промоција на брендот во траење од 30 минути.
Поставување на штанд и делење на промотивен материјал на симпозиумот.
Истакнување на лого на брендот во книгата на абстракти на веб страната www.dpm.mk

Информации за симпозиумот

ОБЈАВЕНА Е КНИГАТА НА АПСТРАКТИ ОД 2019
21.10.2019
Книгата на апстракти на симпозиумот „Денови на превентивната медицина во РМ 2019“ е објавена и можете да ја видите или преземете на следниот линк: http://www.dpm.mk/programa-2019/Ве потсетуваме дека симпозиумот беше акредитиран и носи 12 бодови за активно и 8 за пасивно учество, како што е прикажано на сликата погоре.
Види детали

Архива на вести